Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

email: fundacja@serdecznik.pl
telefon: ‬502‭ ‬390‭ ‬572‭

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter
podaj swój adres e-mail:

O fundacji

 

Działalność Fundacji

Fundacja Serdecznik powstała w październiku 2009 roku. Jesteśmy organizacją pozarządową, stawiającą sobie za cel realizowanie, propagowanie i popieranie idei oraz przedsięwzięć zmierzających do rozwoju kultury, sztuki, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.

W ramach swojej działalności w siedzibie naszej fundacji prowadzimy Pracownię Plastyczną Artystart która stanowi przyjazne, profesjonalnie wyposażone miejsce dla twórczej aktywności i ekspresji. Działania pracowni pozwalają na naukę malarstwa, rysunku oraz innych różnorodnych technik plastycznych. Zajęcia adresowane są do grup przedszkolnych, dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz osób dorosłych. Spotkania mają na celu wydobywanie talentów, doskonalenie ich oraz stanowią możliwość zaprzyjaźnienia się ze sztuką.

Propagując idee zdrowego stylu życia utworzyliśmy przyjazne dla dzieci i dorosłych miejsce - Studio Serdecznik, w którym odbywają się zajęcia jogi, tańca i relaksacji.

Prowadzimy również warsztaty edukacyjno artystyczne realizowane na terenie całego Poznania podejmując współpracę ze szkołami, świetlicami socjoterapeutycznymi i szpitalami.

Prowadzimy także projekt „ Sztuka w Centrum Poznania” w ramach którego realizujemy eventy, spotkania i projekty artystyczne w kawiarniach, parkach i innych miejscach w przestrzeni miasta.

Zapraszamy również szkoły i przedszkola do udziału w warsztatach w naszej pracowni plastycznej.

Nasza oferta obejmuje bardzo szeroką gamę tematów realizowanych przez osoby na co dzień związane z Fundacją, artystów, studentów uczelni artystycznych.

Wszystkie powyższe działania realizowane są zarówno w formie pełnopłatnej. dofinansowanej i bezpłatnej.
 

Status Fundacji

Rozdział I Postanowienia Ogólne

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Serdecznik‭ (‬zwana dalej‭ „‬Fundacją‭”)‬,‭ ‬zostaje ustanowiona przez: SurfStopShop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu‭ (‬zwaną dalej‭ „‬Fundatorem‭”)‬ aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu,‭ ‬prowadzonej przez Notariusza Mikołaja Siennickiego,‭ ‬dnia‭ ‬2‭ ‬października‭ ‬2009‭ ‬roku‭ ‬-‭ ‬repertorium A nr‭ ‬12442/2009.‭
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja zostaje utworzona na czas nieokreślony.‭
 4. Siedzibą Fundacji jest Poznań. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolita Polska.‭ ‬Dla właściwego realizowania swych celów,‭ ‬Fundacja może‭ ‬także‭ ‬prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest‭ ‬minister‭ ‬właściwy dla kultury i ochrony‭ ‬dziedzictwa‭ ‬narodowego.

Rozdział II Cele i zasady działania Fundacji

 1. Celem Fundacji‭ ‬jest wszechstronne realizowanie,‭ ‬propagowanie i popieranie idei oraz przedsięwzięć zmierzających do rozwoju kultury i sztuki,‭ ‬w tym także kultury fizycznej,‭ ‬w szczególności wśród młodzieży oraz osób chorych.‭
 2. W szczególności do celów‭ ‬Fundacji należy: wspieranie twórczości artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych‭; propagowanie zdrowego stylu życia‭; współpraca‭ ‬kulturalno-oświatowa ze szkołami i placówkami artystycznymi‭; organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych‭; organizacja,‭ ‬wspieranie i dofinansowywanie krajowych‭ ‬i międzynarodowych imprez charytatywnych,‭ ‬artystycznych,‭ ‬kulturalnych,‭ ‬rekreacyjno-sportowych,‭ ‬jak również szkoleń,‭ ‬prelekcji i konferencji naukowych,‭ ‬publikacji i wydawnictw‭; prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych‭; fundowanie nagród i stypendiów w szczególności dla osób uzdolnionych‭; organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży‭; finansowanie i realizacja inwestycji polegających w szczególności na budowie,‭ ‬remontach ‭ ‬lub modernizacjach placówek‭ ‬wychowawczych,‭ ‬oświatowych i opiekuńczych‭ ‬lub placówek pomocy społecznej‭; zakup żywności,‭ ‬środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego‭; upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności,‭ ‬wiedzy o chorobach przede wszystkim tych spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi i społecznymi,‭ ‬informacji o możliwościach i sposobach im zapobiegania‭; świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej,‭ ‬finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych,‭ ‬niepełnosprawnych,‭ ‬ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym‭; współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi,‭ ‬nie wykluczając międzynarodowych‭; inna‭ ‬pomoc finansowa i rzeczowa.
 3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych,‭ ‬osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi,‭ ‬posiadających zdolność prawną,‭ ‬których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie‭ ‬50.000‭ ‬złotych‭ (‬słownie:‭ ‬pięćdziesiąt tysięcy złotych‭) ‬oraz‭ ‬środki finansowe,‭ ‬nieruchomości i ruchomości,‭ ‬prawa majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:‭

  • darowizn,‭ ‬spadków,‭ ‬zapisów,‭ ‬subwencji i innych nieodpłatnych przysporzeń‭;
  • odsetek bankowych i dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego‭;
  • dochodów z działalności gospodarczej‭;
  • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych‭;
  • dochodów z praw majątkowych.
 4. Dochody pochodzące z dotacji,‭ ‬darowizn,‭ ‬spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji,‭ ‬o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia,‭ ‬Zarząd‭ ‬Fundacji‭ ‬składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza,‭ ‬i to tylko wówczas,‭ ‬gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste,‭ ‬że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 6. Fundacja nie może:‭

  • udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób,‭ ‬z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,‭ ‬pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,‭ ‬opieki lub kurateli,‭ ‬zwanych dalej‭ "‬osobami bliskimi‭";
  • przekazywać jej majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich,‭ ‬na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,‭ ‬w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach‭;
  • wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,‭ ‬chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji‭;
  • dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,‭ ‬w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

Rozdział IV Organy Fundacji

 1. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
  • Rada Fundacji powoływana jest przez Fundatora na czas nieoznaczony.‭
  • Radę Fundacji tworzą Magdalena‭ ‬Maria‭ ‬Jezierska oraz‭ ‬Adriaan Johannes Bakker‭ ‬.
  • Fundator może odwołać członka Rady Fundacji w każdym czasie.
 2. Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych,‭ ‬zarządzających i nadzorczych.
 3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa i Sekretarza Rady Fundacji.
 4. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach,‭ ‬które odbywają się nie rzadziej niż‭ ‬raz w roku.
 5. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
 6. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej‭ ‬2/3‭ ‬ogólnej liczby członków Rady Fundacji.
 7. Do Rady‭ ‬Fundacji‭ ‬należy:‭

  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,‭ ‬w tym‭ ‬Prezesa‭;
  • wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji‭;
  • opracowywanie programów działania Fundacji‭;
  • uchwalanie zmian Statutu Fundacji‭;
  • ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu Fundacji,‭ ‬co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków‭;
  • ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji‭;
  • ocena rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji‭;
  • podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji‭;
  • ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych,‭ ‬co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na‭ ‬podstawie umów cywilno-prawnych‭;
  • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd‭;
  • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji
 8. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej jednej osoby i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji.
 9. Każdemu członkowi Rady Fundacji służy prawo odwołania całego Zarządu Fundacji,‭ ‬jak również każdego z jego członków w każdym czasie.
 10. W przypadku wieloosobowego Zarząd Fundacji,‭ ‬Zarząd‭ ‬Fundacji‭ ‬wybiera ze swego grona Prezesa,‭ ‬Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.
 11. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
 12. Do‭ ‬Zarządu‭ ‬Fundacji‭ ‬należy w szczególności:‭

  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz‭ ‬jej‭ ‬reprezentowanie‭;
  • zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji‭;
  • uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji‭;
  • realizacja programów działania Fundacji‭;
  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach,‭ ‬a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji‭;
  • realizacja szczególnych decyzji darczyńców,‭ ‬o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu‭;
  • występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie,‭ ‬połączenia,‭ ‬utworzenia lub likwidacji Fundacji.
 13. Członkowie Zarządu Fundacji są z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani.‭ ‬Zasady ich wynagradzania ustala Rada Fundacji.
 14. W przypadku wieloosobowego Zarząd Fundacji,‭ ‬Zarząd‭ ‬Fundacji‭ ‬podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,‭ ‬przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków.
 15. Oświadczenia‭ ‬woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo każdy członek‭ ‬Zarządu Fundacji‭ ‬samodzielnie.

Rozdział V Działalność Gospodarcza Fundacji

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą,‭ ‬zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami,‭ ‬działalność gospodarczą w zakresie:‭

  • działalności wydawniczej‭;
  • działalności poligraficznej‭;
  • pozaszkolnych form edukacji‭;
  • działalności‭ ‬wspomagającej edukację‭;
  • działalności twórczej związanej z kulturą i rozrywką‭;
  • działalności bibliotek,‭ ‬archiwów,‭ ‬muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą‭;
  • działalności rozrywkowej i rekreacyjnej‭ ;
  • doradztwa związanego z zarządzaniem‭;
  • działalności związanej z organizacją targów,‭ ‬wystaw i kongresów.
 2. Z funduszu założycielskiego‭ ‬16 000‭ ‬zł przeznaczone zostanie na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację.‭
 3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział VI Zmiana Statutu

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji.

Rozdział VII Postanowienia Końcowe

  • Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
  • Połączenie nie może nastąpić,‭ ‬jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
  • Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów,‭ ‬dla których została powołana,‭ ‬lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się,‭ ‬z zastrzeżeniem treści art.‭ ‬5‭ ‬ust.‭ ‬4‭ ‬ustawy o fundacjach,‭ ‬instytucjom,‭ ‬których działalność odpowiada celom Fundacji.
 4. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w rejestrze stowarzyszeń,‭ ‬innych organizacji społecznych i zawodowych,‭ ‬fundacji‭ ‬i publicznych zakładów opieki zdrowotnej‭ ‬Krajowego Rejestru Sądowego.
 

Kadra

KATARZYNA MULARCZYK - jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w  Poznaniu (obecna nazwa Uniwersytet Artystyczny). Studia ukończyła dyplomem w 1995r na wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby u prof. Jarosława Kozłowskiego. W czasie studiów zajmowała się sztuką konceptualną i multimedialną, a także ceramiką. Obecnie tworzy prace malarskie i graficzne w których próbę zatrzymania ulotności i nadmiaru bodźców wizualnych łączy z własną poezją i semiotycznie badawczo bezkrytycznym punktem odniesienia. Od 2009r projektuje i prowadzi według własnych programów autorskich zajęcia i warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zajęć stacjonarnych, półkolonii i ferii w siedzibie Fundacji Serdecznik oraz warsztaty zewnętrzne  w szpitalach, świetlicach socjoterapeutycznych, Domu Dziecka - w formie arteterapii i terapii  kreacyjno - rozwojowej. Projektuje, organizuje i realizuje działania wewnętrzne i zewnętrzne Fundacji Serdecznik tj.: wystawy, eventy, akcje okolicznościowe itp.

MARZENA CZANIECKA - warsztat i wrażliwość artystyczną kształtowała i wysubtelniała podczas indywidualnej praktyki u prof.Janiny Wierusz-Kowalskiej. Następnie w pracowni prof. Wojciecha Łazarczyka studiując szeroko pojęte malarstwo. Jednak odsuwając się stopniowo od malarstwa w kierunku interdyscyplinarnej sztuki stworzyła precedensową w skali kraju instalację wykorzystującą biotechnologię (bio-art). Dyplom Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu obroniła w 2010 roku. Pracę dyplomową prezentowała podczas wystawy indywidualnej w Galerii Piekary w Poznaniu. Jej kolejna praca również włączyła w proces twórczy żywe organizmy - bakterie. Wątek bio jest obecny w jej twórczości między innymi jako wyraz głębokiego poczucia zakorzenienia i połączenia na poziomie procesów biologicznych ze światem.  Jest autorką programów rozwoju twórczego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w szkołach, firmie VogeTravel oraz dla festiwalu Sztuka w Teatrze. Z potrzeby rozwoju osobistego podjęła naukę w Szkole Trenerów Komunikacji opartej na Empatii. Prowadzi zajęcia dla  dzieci i dorosłych w Fundacji Serdecznik. W pracowni Artystart prowadzonej przez Fundację Serdecznik pomaga w rozwijaniu twórczych skrzydeł  w oparciu o autorskie programy warsztatów.

AGNIESZKA DUL - jest absolwentką edukacji artystycznej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu – studia licencjackie, obecnie kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku fotografia.  W działaniach artystycznych koncentruje się na tematach pamięci indywidualnej oraz mitologii dzieciństwa. Uczestniczka kilku wystaw zbiorowych m.in. w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu oraz Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu. Pasjonuje się również tańcem współczesnym. W wolnych chwilach namiętnie pochłania książki. Prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci.  Autorka programów artystyczno – ekologicznych dla dzieci „ECO-START, czyli gdzie sztuka spotyka się z „designem”.  Pod patronatem Fundacji uczestniczy również w wydarzeniach zewnętrznych – festynach i warsztatach.

ANNA BANY  - arteterapeutka. Ukończyła Kurs Podyplomowy  Arteterapia -organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski we współpracy z INSEA. Absolwentka filozofii i socjoterapii. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z zakresu  twórczych technik rozwoju. Koordynator  wielu projektów skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizowała i realizowała liczne ewenty  i projekty  we współpracy z Urzędem Miasta Poznania , poznańskimi fundacjami i domami kultury. Autorka wielu programów i projektów związanych z  edukacją artystyczną oraz psychoedukacją. Zajmuje się tworzeniem i    prowadzeniem działań związanych z wykorzystywaniem sztuki w procesie edukacji.  Uwielbia pracę z metaforą, opowieścią i baśnią.

KATARZYNA PIĄTKOWSKA - z wykształcenia i z powołania jest pedagogiem. Uwielbia pracę z dziećmi, która daje jej spełnienie oraz radość życia. Zajmuje się organizacją różnego rodzaju akcji artystycznych skierowanych do dzieci oraz rodziców. W swojej pracy ceni przede wszystkim nie estetykę, ale wartość tworzenia piękna przez jednostkę oraz jej zaangażowanie i pomysłowość. Jest osobą pogodną i miłą, co pozwala jej skutecznie nawiązywać kontakt z drugą osobą. Szanuje i docenia pracę każdego, z kim pracuje. Uwielbia robótki ręczne takie jak szycie maskotek. Jest cierpliwa i pełna entuzjazmu. Jej artystyczna dusz pozwala na kreowanie nowych trendów i kierunków otwartych na potrzeby dzieci, młodzieży i rodziców. Posiada szereg umiejętności i odpowiednie kwalifikacje, które umożliwiają jej nie tylko pracę zawodową, ale pozwala na rozwijanie pasji i marzeń.

EWELINA PIGUŁA -  w 2011 roku ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jej praktyczne, jak i teoretyczne zainteresowania najczęściej dotyczą manipulacji dokonywanych na fotografiach cyfrowych. Skupia się na możliwościach, jakie niesie za sobą używanie programów graficznych oraz na zmienianiu i zwielokrotnieniu znaczeń obrazu. W chwili obecnej studiuje Edukacje Artystyczną (specjalność artystyczna i strategie kuratorskie) na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym. Jej indywidualne wystawę  zatytułowaną „Z albumu  rodzinnego” można było zobaczyć  w Galeria Na Polskiej w Poznaniu. Autorka licznych programów edukacyjno artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży. Współpracowała przy lateralizacji projektów Centrum Sztuki Dziecka - Kiszeni Vincenta i Halo Echo oraz projektów związanych z łączeniem sztuki i ekologii. Współpracuję z Fundacją Serdecznik realizując autorskie projekty w pracy z dziećmi .
powrót do strony głównej